Kategoria: Wartości etyczne i moralne

DOBRY POLITYK

Dobry polityk to przywódca działający w danym momencie skutecznie w interesie pewnej zbiorowości, którą reprezentuje. Odstępstwo od tej zasady polityków unicestwia. Niemniej, każdego polityka obowiązuje także dostarczanie wiarygodnej wizji przyszłości, poruszającej wyobraźnię obywateli — i w tym miejscu autonomiczna na

KONIECZNOŚĆ ROZŁADOWANIA KOMPLEKSU

Ruchy typu anarchistycznego i syndykalistycznego, z którymi spokrewniony był kooperatyzm Abramowskiego, trafiają na podatny grunt w sytuacji, gdy państwo staje się uciążliwe dla obywateli i gdy następuje wskutek tego upadek motywacji etycznych. Wychodzi wówczas na jaw wzajemne sprzężenie: represyjnego państwa

TEORIA ETYKI L. PETRAŻYCKIEGO

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest koncepcja etyki Leona Petrażyckiego (1867-1931). W teorii tej termin „etyka” pełni rolę nazwy ogólnej, obejmującej swoim zakresem dwa zjawiska: prawo i moralność. Mówiąc zatem o poglądach etycznych Petrażyckiego, mówić będziemy jednocześnie o jego poglądach

WSPÓŁCZESNE KONSTRUKCJE METODOLOGICZNE

Również współ­czesne konstrukcje metodologiczne dalekie są od założeń i norm, jakie pod adresem nauki wysuwał Petrażycki. Wykład zatem etycznych poglądów Petrażyckiego winien być — na dobrą sprawę — poprzedzony obszernym wykładem jego poglądów filozoficznych. Ze względu jednak na ograniczo­ne ramy

POJĘCIE ETYKI

Na tej drodze m.in. ustala Petrażycki pojęcie etyki (jako nauki o zjawiskach prawa i moralności), podejmuje się całościowego wyjaśnienia genezy, rozwoju oraz zaniku prawa i moralności. Niemało uwagi poświęca też autor refleksji na temat samej teorii etyki, jej struktury metodologicznej,

TEORIA PRAWA I MORALNOŚCI

W pojęciu Petrażyckiego nauka rozwijała się dotychczas na wskroś irracjonalnie, tzn. wbrew jasno wyłożonym i rygorystycznie przestrzega­nym zasadom konstruowania merytorycznie prawdziwych i logicznie koherentnych teorii. O sytuacji panującej pod tym względem na przykład w obrębie prawoznawstwa uczony wyraził się w

ŚWIADECTWO WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ

Świadectwem wypełnienia przyję­tego zobowiązania stały się m.in. następujące jego prace: Wstęp do nauki prawa i moralności\ zawierający w części pierwszej sformułowanie założeń metodologicznych teorii prawa i moralności, w części drugiej zaś — wykład psychologicznych podstaw prawa i moralności, oraz dwutomowy

TEORIA DOSKONAŁA

Teoria doskonała pod względem metodologicznym to w rozumieniu Petrażyckiego taka teoria, która spełnia jednocześnie dwa elementarne warunki: 1) jest teorią dotyczącą jednorodnej klasy zjawisk i 2) jest teorią adekwatną, tzn. ani za szeroką, ani za wąską z punktu widzenia zakresu

ZDANIEM AUTORA

Zdaniem tego autora dotychczasowa teoria prawa jest nieadekwatna z przyczyn wręcz zasadniczych, bo polegających na opa­cznym pojmowaniu tego, jakiego rodzaju zjawiska i według jakiego kryterium należy do praw/a zaliczać: „Treść nauki o prawie, sposób stawiania i próby rozstrzygania jej zagadnień

OCENA ZJAWISK ETYCZNYCH

Credo autora brzmi w tym względzie jednoznacznie: „stanowisko* psycho­logiczne — czytamy we Wstępie do nauki prawa i moralności — powinno stanowić podstawę prawoznawstwa”.Prawo i moralność pojmuje Petrażycki zgoła niekonwencjonalnie: jako elementy konkretnej podmiotowości, osobowości człowieka. Źródeł tych zjawisk autor dopatruje